MỘT SỐ KẾ HOẠCH, NGHỊ QUYẾT CỦA TỈNH ỦY, UBND, HĐND TỈNH BẮC GIANG

STT NỘI DUNG LINK TÀI LIỆU
1 KH Đảm bảo trật tự an toàn giao thông Tết Dương lịch, Tết Nguyên Đán, Lễ hội 2022 https://drive.google.com/file/d/16oTCbBAPqHjT7iN_6N9M-t9FXDHoDacT/view?usp=sharing
2 Thực hiện chỉ thị 11-CT/TW Ban Bí Thư về việc tổ chức Tết Nhâm Dần 2022 https://drive.google.com/file/d/1Flu0G0wH_TJO9kvvSLVVxkJj5-tCNf7W/view?usp=sharing
3 Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế  cho người hộ cận nghèo, hộ gia đình làm nông, lâm nghiệp có mức sống trung bình và bảo hiểm xã hội tự nguyện từ nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2022-2025
https://drive.google.com/file/d/1yZUbICfWXWza9aL8VcimD7h-WT0RSNh-/view?usp=sharing
4 Nghị quyết quy định một số chính achs hỗ trợ GDNN trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025 https://drive.google.com/file/d/1F-yTEh16xgsHJStdZSe-_BpYIXocd9U9/view?usp=sharing
5 Nghị quyết hôx trợ kinh phí nuối dưỡng học sinh trường PTDT bán trú THCS và PTDT nội trú trên địa bàn tỉnh Bắc Giang https://drive.google.com/file/d/1db8jSSM2purTqXXunW7Ic1RaOU7FAPuM/view?usp=sharing