CHẤN CHỈNH TÌNH TRẠNG HỌC SINH VI PHẠM PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH