DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN QUẢN LÝ PHÒNG THỰC HÀNH

NĂM HỌC 2020 - 2021

 

Stt

Họ và tên

Số điện thoại

quản lý phòng

1

Đặng Thị Yên

0978877665

Xưởng thực hành Điện CN 1 và xưởng thực hành ĐCN 2

2

Lưu Thị Lượng

0383388231

Xưởng thực hành may 1 và may 2

3

Bùi Thị Thu Hường

0368477628

Xưởng thực hành : Điện tử 3, điện tử 4, điện tử 5

4

Hoàng Văn Bình

0978576909

Xưởng thực hành Hàn 1, hàn 2, Hàn 3

5

Dương Văn Chiến

0986716191

Phòng Tin học