DANH SÁCH CÁC ĐẢNG VIÊN TRONG CHI BỘ

STT
Họ tên
Giới tính
Điện thoại
 Chức vụ
T.độ LLCT
Trình độ
1
NGHIÊM VĂN CƯỜNG
Nam
0912358198
Bí thư chi bộ
Trung cấp
Thạc sĩ
2
Hà Văn Kiên
Nam
0986113248

Trung cấp
Đại học
3
Nguyễn Văn Sáng
Nam
0914446480

Trung cấp
Thạc sĩ
4
Hoàng Văn Bình
Nam
0978576909

Trung cấp
Đại học
5
Vi Thị Hạnh
Nữ
0378934735


Đại học
6
Nguyễn Thị Liên
Nữ
0986842520


Đại học
7
Lưu Thị Lượng
Nữ
0383388231


Thạc sĩ
8
Ngụy Thị Ly
Nữ
0984681690


Đại học
9
Nguyễn Thị  Ngọt
Nữ
0389666788


Đại học
10
Đặng Thị Yên
Nữ
0978877665

Trung cấp
Thạc sĩ