Hội nghị học tập 04 bài lý luận chính trị mới cho cán bộ Đoàn

      Thực hiện Chương trình công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022 - 2023. Đoàn Trung tâm GDNN-GDTX Yên Dũng tổ chức Hội nghị học tập 04 bài lý luận chính trị mới cho cán bộ Đoàn, ĐVTN vào sáng ngày 01/10/2022
Tại hội nghị, các đồng chí đã được nghẹ báo cáo biên trình bày 4 chuyên đề: “Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”; “Đảng Cộng sản Việt Nam – Người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam” ; “Hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay” và “Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh”.
     Thông qua hội nghị học tập, giúp cho cán bộ, đoàn viên nắm được những vấn đề lý luận cơ bản nhất về chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, về Đảng Cộng sản Việt Nam và hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay, về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, góp phần hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học, cách mạng, từ đó vận dụng vào thực tiễn công tác.
     Dưới đây là một số hình ảnh của buổi Hội nghị: