MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ CHỦ ĐỀ NGÀY THẾ GIỚI KHÔNG THUỐC LÁ 31/5/2023