tiếp nhận, sử dụng tờ rơi truyền thông về công tác giảm nghèo, đa chiều, bền vững trong các cơ sở giáo dục